ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


Az adatkezelõ neve:

AGÓRA-TETRA Kereskedelmi KFT


Az adatkezelõ címe:
6300 Kalocsa, Tóth Mike u. 12/b.

Az adatkezelõ eljáró munkatársa:
dr. Mészáros István ügyvezetõ
info@villany-motor.hu
www.villany-motor.hu
+36-30-9853-158

Bevezetés:

Az Agóra-Tetra KFT (továbbiakban: KFT) számára kiemelt fontosságú cél a www.villany-motor.hu oldalak látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A KFT elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körûen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetõségeinek megteremtéséhez. A KFT a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, és rögzítjük azokat a tevékenységeket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegû adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megõrzését és védelmét. A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; Az elektronikus kereskedelemrõl szóló 2001. évi CVIII. törvény; Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi VI. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt.

Amennyiben látogatóink úgy érzik, hogy a Szabályzat nem ad választ minden problémájukra, abban az esetben forduljanak személyesen vagy telefonon, esetleg írásban a fent megjelölt címen és ügyintézõhöz.

Alapfogalmak és értelmezések:

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi személyes adatok.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetõvé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetõvé tétele bárki számára.

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelõt az adatkezelést elrendelõ törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Az adatkezelés alapelvei: személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvény közérdekbõl - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. A KFT az érintettek személyes adatait kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés tekintetében a www.villany-motor.hu honlap használatával, illetve az adatok önkéntes megadásával kerül megadásra az érintett hozzájárulása. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos elõírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetõek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont alapján), ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelezõ erõvel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos - a KFT. által is érvényre juttatott - legfontosabb alapelvek:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet. A személyes adatok - törvényi elõírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetõek. Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelezõ - jellegét az adatfelvételt megelõzõen ismertetni kell. Kötelezõ adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelõ jogszabályt. Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az adatkezelés célja mellett egyértelmû tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelõ köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetõleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. A látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenõrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését. A látogató az adatkezeléshez történõ hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. Az adatfeldolgozás általában gépi úton történik. Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejûleg az adatok törlését a jogszabályi elõírások alapján kell elvégezni. Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különbözõ adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelések megvalósítása elõtt a szolgáltatónak - a jogszabályi elõírások figyelembevételével - érthetõ és egyértelmû tájékoztatást kell közzé tennie az adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az önkéntes jelleg feltüntetésérõl.

Megjegyzések:

Amikor látogatóink a www.info@villany-motor.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegû adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a KFT által kínált szolgáltatás teljes körû igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének, telefonszámának vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetõségét - : név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, az azt jelenti, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni. A KFT semmilyen körülmények között nem gyûjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyõzõdésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett elõéletre vonatkoznak. . A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Ha a www.villany-motor.hu oldalain olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket nem a KFT saját eszközeivel juttatja el a vásárló számára, a kiszállítást végzõ - a szolgáltatás oldalán feltüntetett - partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és postai címét, de a csomagszállító partnerünk (konkrétan a GLS Hungary KFT) ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbí-táshoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetõség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban elõírt módon (bûncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a KFT. - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, õrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltõ személyek férhetnek hozzá - magas szintû hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Az adatkezelõ a következõ adatfeldolgozókat veszi igénybe: GLS-Hungary KFT.

A KFT speciális adatkezelési módszere:

A KFT csak a www.villany-motor.hu honlapon, az info@villany-motor.hu e-mail címen és a 30/9853158 mobil telefonszámon kommunikál a partnereivel és ügyfeleivel, ad meg ajánlatot és technikai adatot, és fogad el megrendelést és rögzít személyes adatot. Ezek az adatok megadása minden esetben önkéntes alapon nyugszik, mindig a legszükségesebb mértékre szûkül és csak a céljának megfelelõen használható fel.

A személyes adatok köre telefonon csak a névre és a visszahívható telefonszámra, az e-mailben kért adatok köre csak az e-mailben történõ kommunikációhoz szükséges adatokra, a honlapon történõ adatközlés pedig csak a számlakibocsátás és az – igény esetén szükséges - szállítási feladat elvégzéséhez szükséges adatokra korlátozódik, más adatok bekérésére nem kerül sor.

Az adatok törlésére csak addig van lehetõség, amíg a számla kibocsátásra nem került, mert a számla kibocsátása után a vonatkozó számviteli és NAV elõírások alapján az adatokat a számlázó progra-munk rögzíti és megõrzi. Hasonlóképpen ha a fuvarozó céget – a saját elektronikus felületén - értesítettük a szállítási feladatról, abban az esetben már nincs mód az adatok törlésére.

Társaságunk a konkrét megrendeléshez szükséges számlázási adatokon, és a konkrét szállítási feladathoz szükséges szállítási adatokon kívül más adatot nem gyûjt, az adatokat más célra nem használja fel. Az adatokat statisztikai célokra nem használja fel, azokat nem csoportosítja, azokat
reklámcélokra sem saját maga, sem külsõ cég által nem használja fel. Társaságunk nem alkalmaz külsõ adatfeldogozó céget – a szállító cégen kívül -, a könyvelési feladatait saját maga végzí, így ezeket az adatokat saját maga kezeli és tárolja, a mindenkor legjobb vírusirtó és tûzfal programok alkalmazása mellett – mindent elkövetve az esetleges adatlopás elkerülése érdekében.

Jogorvoslatok:

A felhasználó jogérvényesítési lehetõségeit az Adatvédelmi Törvény valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is az alábbi elérhetõségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf. 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu,
06-1-391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Bármilyen, az adatkezelõ és érintett között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülõ jogvita esetén az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárása a mértékadó.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetõ munkatársát az info@villany-motor.hu e-mail címen.

Kalocsa, 2018. május 26.

(dr.Mészáros István)
Agóra-Tetra KFT Kalocsa
info@villany-motor.hu
+00-36-30-9853-158